TEXNIKO ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΚΕΝΑΚ
Στο ΦΕΚ Β/407/9-4-10 δημοσιεύθηκε η απόφαση έγκρισης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια με τον ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό του κελύφους.
Το πεδίο εφαρμογής του νόμου (αρθρ.2 ) καθορίζεται  ως εξης :
1. Για νέα κτίρια και τα κτίρια που ανακαινίζονται ριζικά , απαιτείται Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης(ΜΕΑ)
2. Για  ενιαία κτίρια που πρόκειται να ενοικιασθούν η επιθεώρηση και η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) θα είναι υποχρεωτική από 9-1-2011, ενώ για τμηματική μίσθωση κτιρίου η υποχρέωση αρχίζει από τις 9-7-2011.
3. Για κτίρια που πρόκειται να μεταβιβασθούν η επιθεώρηση και η έκδοση )ΠΕΑ) θα είναι υποχρεωτική από 9-1-2011
Τα παραπάνω διευκρινίζονται με την  2279 εγκύκλιο που εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ στις 22-12-2010

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΟΡΟΙ

Με τον όρο  ημιυπαίθριοι χώροι  εννοούμε  τη διαδικασία τακτοποίησης της αλλαγής χρήσης των ημιυπαιθρίων χώρων, και όχι μόνο, σε χώρο κύριας χρήσης.
Στο Κεφάλαιο Β' με τίτλο "Υπερβάσεις Δόμησης και Αλλαγές Χρήσης, Ειδικό Πρόστιμο Διατήρησης, Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο" του νόμου υπ΄ αριθμό 3843/2010, που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Α62/2010 με τίτλο "Ταυτότητα κτιρίων, υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης, μητροπολιτικές αναπλάσεις και άλλες διατάξεις"   προβλέπονται τα ακόλουθα και καθορίζονται τα δικαιολογητικά:

 Άρθρο 5  Υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης Παρ.1. εδαφ. α. "Επιτρέπεται μετά την καταβολή ειδικού προστίμου η διατήρηση για σαράντα (40) χρόνια ημιυπαίθριων χώρων, καθώς και χώρων που βρίσκονται στο υπόγειο, ισόγειο ή άλλη στάθμη του κτιρίου, οι οποίοι βρίσκονται μέσα στον εγκεκριμένο κτιριακό όγκο βάσει της οικοδομικής του άδειας, η οποία εκδόθηκε ή αναθεωρήθηκε έως 2.7.2009, και έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης καθ’ υπέρβαση των όρων και περιορισμών δόμησης του ακινήτου και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, τους όρους και τη διαδικασία που ορίζονται στα άρθρα 5-7, εφόσον η χρήση τους δεν απαγορεύεται από τις πολεοδομικές διατάξεις για τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου."
 Έχουν εκδοθεί οι παρακάτω εγκύκλιοι και αποφάσεις χρονολογικά για την εφαρμογή του νόμου και μπορείτε να τις κατεβάσετε  :  
-  03/05/2010    (εγκύκλιος   5)     ημιυπαίθριοι δικαιολογητικά 
-  15/06/2010    (εγκύκλιος   8)     ημιυπαίθριοι διαδικασία
-  07/07/2010   (  Απόφαση   )     διαδικασία είσπραξης προστίμου υπέρ ΕΤΕΡΠΣ
 -  09/08/2010   (εγκύκλιος 15)    με την οποία διευκρινίζονται τα εξής :
- στην έννοια "κτίρια" περιλαμβάνονται και τα κτίρια της παρ.1 του άρθρου 23 του ν.1577/85, αυτά που νομιμοποιήθηκαν με το άρθρο 23 έως 2-7-2009.
- η εφαρμογή του νόμου δεν παρεμποδίζεται και στις περιπτώσεις που απαιτείται "ανασύσταση φακέλου"
- ως πρώτη κατοικία εννοείται αυτή που δηλώνεται στην εφορία ως πρώτη .
- η σφραγίδα που προβλέπεται από το νόμο 1512/1985 για τη σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, και τίθεται στο έντυπο της οικοδομικής άδειας, συμπληρώνεται ότι ο χώρος ρυθμίστηκε με τον ν.3843/10.
- δεν ρυθμίζεται η αλλαγή κύριας χρήσης του χώρου σε άλλη κύρια χρήση και επίσης δεν ρυθμίζεται η αλλαγή βοηθητικής σε άλλη επίσης βοηθητική χρήση.
- σε οικόπεδο που υπάρχουν κάθετες ιδιοκτησίες, η υπέρβαση των όρων και των περιορισμών δόμησης νοείται στη κάθετη ιδιοκτησία.
- 19/10/2010  (εγκύκλιος 17) με την οποία διευκρινίζονται τα εξής :
 - Η σύνδεση του τακτοποιημένου χώρου με το δίκτυο της ΔΕΗ θα γίνεται με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή της πρώτης δόσης από το οφειλόμενο ποσό. Για ν' αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν ανακύψει, η εγκύκλιος κοινοποιείται και στις υπηρεσίες της ΔΕΗ.
- Η τακτοποίηση καλύπτει κάθε αλλαγή χρήσης μέσα στα όρια του νόμιμου όγκου του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένων και των υπογείων που έχουν ξεμπαζωθεί. -Η ρύθμιση αφορά ακίνητα στα οποία δεν έχει εξαντληθεί ο συντελεστής, αλλά έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας. Δεν ισχύει για ακίνητα με έναν ιδιοκτήτη, όπου η τακτοποίηση γίνεται μόνο με αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. 
- 28/01/2011 (εγκύκλιος  1) με την οποία διευκρινίζονται θέματα για την επιβολή των προστίμων, τις προθεσμίες και την αναδρομικότητα της επιβολής φόρων.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ : ΑΡΘΡΟ 34  παρ.1 του Νόμου για την βιοποικιλότητα όπως ψηφίστηκε και δημοσιεύτηκε στα πρακτικά της Βουλής στις 15-3-2011 " 1. Οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62 Α΄) στις πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις των διατηρούμενων χώρων του ίδιου ως άνω νόμου παρατείνονται αφότου έληξαν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2011.Για τις από 1.1.2011 υποβαλλόμενες αιτήσεις η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31.10.2011."
ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ    
-    ΠΟΛ 1114 19 07 2010 Φορολόγηση ημιυπαίθριων, βοηθητικών χώρων - έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων.
       δεν επιβάλλεται φόρος αναδρομικά για τους ρυθμισθέντες χώρους.
-  ΙΚΑ Ε41/139 25.05.2010 Κοινοποίηση, προς ενημέρωση και εφαρμογή, των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του Κεφ. Β΄ του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ.62 Α΄/28- 04-2010) που αναφέρονται στις υπερβάσεις δόμησης , αλλαγές χρήσης και στο « ειδικό πρόστιμο» διατήρησης.

ΟΡΙΣΜΟΙ : 

   τι είναι ημιυπαίθριος :

  • Ημιυπαίθριος Χώρος :   Ημιυπαίθριος χώρος είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρούνται στη κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ή την προσωρινή παραμονή ανθρώπων.  (παρ. 32 - άρθρο 2 ν. 1577/1985 (ΓΟΚ) όπως τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 1 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ Α/140-13/6/2000)) Σύμφωνα με τον μεγάλο Έλληνα Αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη (1903-1993)  οι ημιυπαίθριοι χώροι είναι οι "μεταβατικοί χώροι" ανάμεσα στο "μέσα" και στο "έξω", ταιριαστοί και απαραίτητοι για το ελληνικό περιβάλλον , οι οποίοι καθιερώθηκαν ακόμα  από τα ομηρικά σπίτια και τα μινωικά ανάκτορα, μέχρι τα βυζαντινά μοναστήρια.) )
  • Εγκεκριμένος κτηριακός όγκος   όπως εμφανίζεται στην οικοδομική αδεία είναι ο όγκος του κτιρίου από το δάπεδο του υπογείου χώρου, άν υπάρχει μέχρι το δώμα ή τη στέγη. Σε αυτό περιλαμβάνονται τα υπόγεια, η pilotis, οι αρχιτεκτονικές προεξοχές, τα πατάρια, ο χώρος κάτω από τη στέγη (σοφίτα), ημιυπαίθριοι χώροι, ο μηχανολογικός όροφος, η αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων. ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ κλεισμένα μπαλκόνια, στεγασμένες εγκαταστάσεις στήριξης φυτών (πέργκολες), κατασκευές στο δώμα, στην πρασιά κλπ.